Eva Smolíková: Uľahčenie vytvárania spoločných tried v SOŠ

19.01.2017

Uľaviť zo súčasných zákonných podmienok vypustením minimálneho počtu žiakov na takúto triedu chce podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková novelou školského zákona. Vytvorenie spoločnej triedy v strednej odbornej škole pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov by malo byť v budúcnosti ľahšie. Právnu normu schválili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR a odporučili ju odobriť aj v pléne.

Súčasné znenie zákona hovorí, že v SOŠ možno vytvoriť spoločnú triedu pre niekoľko študijných alebo učebných odborov, iba ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej ôsmich žiakov. “Prax však ukázala, že uvedené ustanovenie je v niektorých prípadoch ťažko vykonateľné,” uviedla podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková.

Ťažkosti spôsobujú prípady, keď zamestnávateľ v danom regióne požaduje od SOŠ zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v nedostatkových odboroch, ktorých absolventov požaduje trh práce. Žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia však nemajú záujem, aby sa v takýchto odboroch pripravovali. “Vyskytujú sa dokonca aj prípady, že zamestnávateľ má záujem poskytovať praktické vyučovanie žiakom v systéme duálneho vzdelávania, avšak stredná odborná škola spolu s ním nie je schopná zabezpečiť dostatočný počet žiakov na zriadenie skupiny s najmenej ôsmimi žiakmi,” upozornila podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková s tým, že obdobná situácia vzniká, ak ide o odbory vzdelávania v školách zriadených na národnostne zmiešanom území.

Pri zohľadnení štátneho vzdelávacieho programu sa dá predpokladať, že spoločnú triedu v SOŠ pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo učebných odborov je možné vytvoriť aj pre menší počet žiakov, a to so zachovaním zodpovedajúceho teoretického vyučovania odborných predmetov. “Predloženým návrhom zákona sa preto odstraňuje popísaný problém vytvárania spoločných tried v stredných odborných školách pre príbuzné študijné a príbuzné učebné odbory, a to vypustením minimálneho počtu žiakov v skupine pre daný študijný alebo učebný odbor v spoločnej triede,” dodala podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková.

Ústavnoprávny výbor odporučil schváliť aj Smolíkovej novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá má riešiť problémy s identifikovaním, či napríklad majster odbornej výchovy, ktorý pôsobí na pracovisku praktického vyučovania, je aj naďalej považovaný za pedagogického zamestnanca. “Keďže vznikli pochybnosti o jeho statuse, predložený návrh zákona tieto pochybnosti odstraňuje výslovným začlenením pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania, do zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch,” dodala podpredsedníčka SNS a poslankyňa SNS Eva Smolíková.