Maroš Pavlovič: Mládež SNS protestuje proti šovinizmu mladých z SMK

23.04.2014

Mládež Slovenskej národnej strany so znepokojením sleduje aktivity občianskeho združenia Via Nova, ktoré je mládežníckou organizáciou SMK. Predseda tohto na Slovensku registrovaného združenia, štátny občan Maďarska, sa rozhodol kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu za maďarský Fidesz.

László Gubik má nárok kandidovať ako občan Maďarska, má právo zdržiavať sa na území Slovenska a vďaka legislatíve EÚ má právo na Slovensku pôsobiť. S čím však Mládež SNS nemôže súhlasiť, sú praktiky, akými tento maďarský aktivista pôsobí. Tieto praktiky sú podobné spôsobom využívanými nemeckými nacistami počas druhej svetovej vojny na rozloženie Československa, a to je neprípustné.

Občianske združenie, ktorého šéfom je Gubik, má blízke vzťahy s maďarským extrémistickým Jobbikom. Toto občianske združenie je oboznámené so spisom maďarského poslanca za Jobbik Istvána Szávaya, ktorý je prejavom otvorenej šovinistickej snahy pripojiť územia SR k Maďarsku. Sporné je aj školenie straníckych funkcionárov Jobbiku, ktorého hosťom boli aj funkcionári OZ Via Nova, medzi nimi sedel aj Lászlo Gubik. Zavŕšením šovinistických krokov tohto občianskeho združenia je, že štatutárny zástupca kandiduje za maďarskú stranu.

Podľa Mládeže SNS občianske združenie koná v rozpore so zákonom o združovaní občanov a snaží sa narúšať územnú celistvosť Slovenska. Toto OZ svoje ciele dosahuje spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonmi SR a ústavou SR. Mládež SNS podá návrh na zrušenie tohto nebezpečného občianskeho združenia. Lászlóvi Gubikovi ako predseda Mládeže SNS na vlastné náklady pošlem jednosmerný lístok do Budapešti. Ak sa niekto cíti byť viac Maďarom a snaží sa vnášať vášne do pokojných vzťahov medzi obyvateľmi slovensko-maďarského pohraničia, nemá mať v 21. storočí miesto na prezentáciu svojich extrémistických názorov a ani nárok bývať v republike, ktorú sa snaží rozložiť.

(Autor je predseda Mládeže SNS.)