Stručne o SNS

Definícia SNS
Slovenská národná strana (SNS) je národne orientovanou, konzervatívnou, stredo-pravou stranou opierajúcou sa o európsko-kresťanský hodnotový systém, s tromi programovými piliermi – národným, kresťanským a sociálnym. SNS nadväzuje na cyrilo-metodskú, štúrovskú a memorandovskú štátotvornú tradíciu a líniu štátno-právnych úkonov vedúcich k zvrchovanosti slovenského národa a suverenite Slovenskej republiky.

Postavenie SNS je výnimočné presadzovaním absolútnej programovej priority – zvrchovanej, suverénnej Slovenskej republiky s hľadaním všeobecného dobra pre príslušníkov štátotvorného slovenského národa vo svojom vlastnom štáte, vrátane plnohodnotného uplatnenia všetkých jej obyvateľov bez rozdielu národnosti a vyznania.

  SNS presadzuje

 • politické, hospodárske, kultúrne a spoločenské formovanie Slovenska ako suverénneho národného štátu. Usiluje sa o ochranu a rozvoj pozitívneho vlastenectva, zdravého národného povedomia, spôsobu myslenia a hodnôt slovenského národa, lojality k svojej vlasti, hrdosti na národnú kultúru, jazyk, dejiny a duchovný odkaz našich predkov ako súčasť prirodzenej identity jednotlivca.
 • presadzuje moderným spôsobom rozvíjanie tradičných hodnôt Slovákov – vlasť, rodinu, vieru, národnú hrdosť, zodpovednosť, sebestačnosť. Progresívnym spôsobom aktualizuje trvalý myšlienkový odkaz – ideály, princípy a hodnoty zakladateľov národnej strany z roku 1871.
 • pozitívne vlastenectvo, rozvoj zdravého národného povedomia, prirodzenej hrdosti na národnú kultúru, jazyk, dejiny a spôsob myslenia a hodnôt slovenského národa.

SNS uprednostňuje absolútnu slobodu rozhodovania a výlučnú zodpovednosť len pred slovenským národom. V neistom prostredí globalizujúceho sa sveta presadzuje ochranu štátnosti, národa a jednotlivca pred negatívnymi javmi demoralizácie, straty orientácie a tradičných hodnôt.

SNS vedie svojich členov k ľudskosti, láske k vlasti, národu, k mieru, čestnosti, neohrozenosti a mravnosti.

Poslaním SNS je
zjednocovať Slovákov doma i v zahraničí do národnej pospolitosti, presadzovať ich právo na národnú a štátnu zvrchovanosť, dvíhať povedomie a sebavedomie slovenského štátotvorného národa, chrániť integritu, nezávislosť, suverenitu a dobré meno Slovenska, vyvíjať úsilie o ekonomické, kultúrne a sociálne povznesenie samostatnej Slovenskej republiky. SNS zdôrazňuje primeranú štátnu ochranu národným hodnotám, národnej kultúre a jazyku.

Hodnoty SNS
Medzi hlavné hodnoty národniarstva patrí vlastenectvo, sloboda, národná jednota, zodpovednosť, zvrchovanosť, nezávislosť, ochrana, sebestačnosť, spravodlivosť, principiálnosť, zásadovosť, pravdivosť, národná hrdosť, identita, adresná kritika, regionálna solidarita.

Strategické ciele
Rozvíjať pluralitnú demokraciu ekonomicky silného, územne celistvého, kultúrne vyspelého, mravne spravodlivého, slobodného a nezávislého slovenského štátu s uspokojovaním všeobecného a individuálneho dobra pri vytváraní podmienok pre hlbšiu kvalitu života v priateľskej spolupráci s ostatnými európskymi národmi.

Cieľom SNS je presadzovať národno-štátny záujem slovenského národa a Slovenskej republiky, presadzovať dobré meno Slovenska v zahraničí, vytvárať národnú jednotu, chrániť vnútornú integritu štátu a zabezpečiť regionálnu spolupatričnosť, vytvárať podmienky na uplatnenie sa Slovákov a najmä mladej generácie v svojej vlasti, vytvárať nové pracovné príležitosti, garantovať spravodlivosť a právny štát, rozvíjať školskú vzdelanosť v národe, internetizáciu spoločnosti, technologickú modernizáciu hospodárstva, znalostnú ekonomiku a vzťah zodpovednosti kompetentných úradníkov k jednotlivcovi, jeho žiadostiam, právam a podnetom. Medzi základný strategický cieľ SNS patrí podpora pre zachovanie prirodzenej reprodukcie slovenského národa, vytváranie podmienok pre zakladanie rodiny a motivácie pre zvyšujúcu sa pôrodnosť Slovákov.

Presadzovanie týchto princípov a hodnôt v živote slovenskej spoločnosti a štátu považuje SNS za základné, historicky a vývojovo podmienené východiská efektívneho formovania moderného demokratického štátu a štátotvorného národa.

  Slovenské národné dedičstvoSlovenská národná strana presadzuje politické garancie na ochranu a vlastníctvo národného dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie Slovákov:

 1. Duchovného: jazyka, kultúry, viery, vzdelanosti, ľudovej tradície, rodiny, národnej súdržnosti a slovanskej spolupatričnosti,
 2. Hmotného: územia, pôdy, lesov, vody, životného prostredia, nerastných surovín, strategických podnikov, geostrategickej výhody a eurodopravnej polohy.

V zahraničnej oblasti
SNS presadzuje princípy jednoty v mnohosti, vzájomnej dôvery a reciprocity. Zameriava sa na presadzovanie štátnej suverenity SR s prioritnou ochranou domácej ekonomiky, podporou domácim výrobcom, vytváraním pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí pre presadenie národno-štátnych záujmov SR v oblasti zahraničnej politiky, hospodárskej kooperácie a turistického ruchu na Slovensku a príchodu serióznych zahraničných investorov.

  SNS je za:

 • zachovanie národných odlišností európskych štátov a kultúr, ktoré obohacujú európsku civilizáciu
 • posilnenie užšej spolupráce počtom alebo rozlohou menších európskych štátov
 • spoluprácu a koordináciu politiky národných vlasteneckých a konzervatívnych strán v Európskom parlamente
 • zachovanie práva národného veta v kľúčových bodoch národnej suverenity a hodnôt
 • posilnenie štátnej starostlivosti SR o krajanov v zahraničí
 • posilnenie slovanskej spolupatričnosti na európskom kontinente
 • eurosuverenizmus, ktorý rešpektuje zvrchovanú vôľu a kompetencie národných vlád a národných parlamentov
  SNS odmieta:

 • centralistický nadnárodný európsky superštát či víziu silnej federácie s obmedzovaním národnej suverenity a princípov zvrchovanosti.

História SNS
Slovenská národná strana (SNS) je najstarším politickým subjektom na Slovensku. Jej vznik sa traduje od 6.júna 1871. Moderná SNS bola znovu obnovená 7.marca 1990 jej zaregistrovaním na ministerstve vnútra SR.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

11. 12. 1903 – V Prahe zomrel Martin Hattala, jazykovedec, profesor českej univerzity v Prahe, autor diela Krátka mluvnica slovenská, normatívnej príručky spisovnej slovenčiny.

11. 12. 1975 – V Bratislave otvorili novú výškovú budovu Slovenskej televízie v Mlynskej doline.

KALENDÁR PODUJATÍ
december 2017
P U S Š P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031