NAJ Slovenska

Najstaršie nálezy slovanského pôvodu
Najstaršie staroslov(i)enske diela
Najstaršie významné udalosti
Najvýznamnejšie osobnosti slovenského národa

  Najstaršie nálezy slovanského pôvodu

 • zvyšky sídlisk na strednom Považí a Ponitrí (prvá polovica 6.stor.)
 • prvé písomné zmienky o Slovanoch pochádzajú zo začiatku 6.stor. od byzantských letopiscov
 • najstarší západoslovanský štátny útvar na území Slovenska – Samova ríša (623-658). Na čelo Slovenov sa postavil v bojoch proti Avarom
 • najvýznamnejší štátny útvar starých Slovákov: Veľká Morava (828-906)
 • prvý kostol vysvätený na území Slovenska – v Nitre v roku 828 kniežaťom Pribinom
 • najváznamnejší kresťanskí vierozvestci, spolupatróni Európi – svätí Konštantín a Metod
 • samostatná cirkevná organizácia sa na Slovensku vytvorila v roku 880 vznikom Nitrianskeho biskupstva
  Najstaršie staroslov(i)enske diela

 • Súdny zákonník pre svetských ľudí – Zákon súdnyj ljudem – dielo Konštantína a Metoda. Pôvodne šlo o preklad byzantského zákonníka.
 • Proglas (Predslov k evanjeliu) napísal Konštantín. Oslávil ním dokončenie prekladu štyroch evanjelií. Vyzdvihuje v ňom slov(i)ensky jazyk ako dobrý nástroj šírenie myšlienok kresťanstva
  Najstaršie významné udalosti

 • Najstarší kláštor na vrchu Zobor nad Nitrou z konca 9.storočia, sídlo rádu benediktínov. Dielom mníchov je aj Nitriansky kódex z konca 11.stor. – najstaršia liturgická kniha. Uložená je v knižnici Nitrianskej kapituly
 • Najstaršie mestské privilégiá – mesto Trnava v roku 1238 od kráľa Belo IV. a v tom istom roku aj Banská Štavnica, Zvolen a Krupina
 • Najstarší mestský erb mesta Banskej Štavnice
 • Najstaršia mincovňna je kremnická. Razili sa tu mince už od roku 1328 – ide o najstarší nepretržite existujúci podnik na svete!
 • Najstaršia erbová listina bola udelená Košiciam v roku 1369 od Ľudovíta I.
 • Najstarší doklad národných práv Slovákov – Privilégium Slovákov v Žiline (Privilegium pro Slavis) zo 7.mája 1381. Žilina je prvým mestom v Uhorsku, kde sa zachoval dohlad o rovnosti práv slovenského obyvateľstva
 • Najstaršia právna písomná pamiatka – Žilinská kniha z roku 1473, písaná slovakizovanou češtinou
 • Prvá univerzita v Uhorssku – Univerzita Istropolitana v Bratislave založená v roku 1467
 • Prvá korunovácia uhorského kráľa na území Slovenska – Maximilliána II. v Dóme sv.Martina v Bratislave 8.septembra 1563
 • Prvá národná obrana Slovákov – báseň Jakuba Jakubea Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota (Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa) – vyšla v Levoči 1642
 • Prvá kniha kázní v slovenskom jazyku – Panes primitarium aneb Chleby prvotín vyšla v Trnave v roku 1718 od Alexandra Mačaja
 • Prvý preklad Biblie do slovenčiny pochádza z roku 1744 od mnícha Romualda Hadbavného
 • Najstaršie noviny v Uhorsku – Nova Possoniensa vydával Slovák Matej Bell (prvý raz vyšli 12.marca 1721)
 • Prvé slovenské noviny – Prešpurské nowiny vyšli po prvý raz 1.júla 1783 v Bratislave
 • Najstarší slovenský časopis: Nowiny o rolním a polním hospodárství z roku 1783 je zároveň najstaršie poľnohospodárske periodikum v Uhorsku
 • Prvé slovenské politické noviny: Slovenskje národňje noviny z 1.augusta 1845, ktoré vydával Ľudovít Štúr s literárnou prílohou Orol tatránski
 • Najstarší časopis s štúrovskej slovenčine boli Slovenskje pohľady na vedi, umeňja a literatúru z roku 1846. Začal ich vydávať Jozef Miloslav Hurban a sú najstaršie vychádzajúcou revue v Európe
 • Najvýznamnejší polihistor v Uhorsku – Slovák Matej Bell a jeho obrovské vlastivedné dielo Notitia Hungariae novae historico-geographica
 • Prvá banícka vysoká škola na svete bola založená v Banskej Štavnici v septembri 1764
 • Najstarší verejný park v Európe založili v Bratislave v rokoch 1775-1776, dnes známy ako Sad Janka Kráľa
 • Prvý slovenský román pochádza od Jotefa Ignáca Bajzu – René mládenca príhodi a skúsenosti z roku 1783
 • Prvá kodifikácia spisovnej slovenčiny Antonom Bernolákom z roku 1787 (Pravopis slovenského jazyka) a Gramatika slovenská (1790)
 • Prvý kultúrny spolok: Tatrín 26.augusta 1844 v Liptovskom sv.Mikuláši. jeho predsedom bol M.M.Hodža
 • Najstaršie používanie slovenskej vlajky pochádza z revolučného obdobia roku 1848
 • Najpokrokovejší slovenský politický program – Žiadosti slovenského národa (Liptovský Mikuláš 1848)
 • Prvý politický orgán Slovákov: Slovenská národná rada (SNR), vznikla 16.septembra 1848 vo Viedni. Jej predsedom bol J.M.Hurban a politickými členmi Ľ.Štúr a M.M.Hodža. Tajomníkmi boli Bohuš Nosák a Daniel Bôrik.
 • Nasledujúci deň po vzniku vydala SNR rozkaz na nástup dobrovoľníckych zborov proti Maďarom. Vodca maďarskej revolúcie Lajjos Kossut vydal 17.októbra zatykač na “vlastizradcov” Ľ.Štúra, J.M.Hurbana a M.M.Hodžu a vypísal odmenu “50 zlatých za ich hlavy”

 • Prvá národná inštitúcia – Matica slovenská, založená v roku 1863.
 • Najstaršia politická strana Slovákov – Slovenská národná strana 6.6.1871
 • Prvý medzimestský let skutočnil medzi Bratislavou a Trnavou 1.8.1908 Andrej Kvas
 • Prvý dlhometrážny slovenský film: Jánišík bratov Siakeľovcov. Preméru mal 21.11.1921
 • Prvé letisko (trávnaté) v Bratislave-Vajnoroch sa používalo od roku 1923
 • Prvé slovenské rozhlasové štúdio začalo vysielať 3.augusta 1926 v Bratislave
 • Prvá samostatná štátnosť v moderných dejinách: Slovenský štát 1939-1945. Vyhlásili ho jednomyseľne poslanci Snemu Slovenskej krajiny 14.marca 1939. Prvým prezidentom sa stal Jozef Tiso
  Najvýznamnejšie osobnosti slovenského národa

 • Martin RÁZUS
 • Milan Rastislav Štefánik
  Ďalšie NAJ

 • najstarší nález pravekého človeka je travertínový výliatok lebky neandertálca z Gánoviec pri Poprade (spred 100 000 rokov)
 • najstaršie pozostatky človeka dnešného typu homo sapiens sa našli v Liskovskej jaskyni pri Ružomberku
 • najstarší nález zvyškov paleotickej osady v Európe v Barci (Košice) spred vyše 80 000 rokov
 • najstarší doklad umeleckého artefaktu je Moravianska venuša pochádza z obdobia paleolitu pred 22 800 rokmi, ktorú našli v obci Moravany nad Váhom
 • najstarší nález hračky v Strednej Európe v archeologickom nálezisku v Nižnej Myšli z bronzovej doby (asi 1600 p.n.l.) – model štvorkolesového vozíka
 • najstarším štátnym útvarom na území Slovenska je Vanniovo kráľovstvo, písomne doložené v análoch starorímskych historikov. Vannius vládol Kvádom.
 • Prvé literárne dielo písané na území Slovenska sú Hovory k sebe rímskeho cisára Marca Aurelia z roku 172, ktoré napísal pri rieke Hron
 • Najstarší nápis na náhrobnej doske v múre kostola v Boldogu pri Senci pochádza z obdobia rokov 62-114.
 • Najstarší rímsky peniaz nájdený na území Slovenska je Aes grave
AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

13. 12. 1915 – Po návrate zo srbského frontu sa Milan Rastislav Štefánik stretol v Paríži s Edvardom Benešom, čo sa považuje za začiatok jeho významnej úlohy politika, vojaka a diplomata v službe a na čele organizovaného národnooslobodzovacieho boja Slovákov a Čechov v zahraničí.

13. 12. 1942 – V Ružomberku otvorili nové gymnázium, ktoré nieslo meno Andreja Hlinku.

KALENDÁR PODUJATÍ
december 2017
P U S Š P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031