Okresná konferencia SNS v Revúcej

22.04.2014

Okresná konferencia SNS v Revúcej sa konala 21. marca a zúčastnilo sa na nej 20 členov zo štyroch miestnych organizácií. Konferenciu otvoril a privítal delegátov i hostí predseda Okresnej rady SNS Revúca Július Buchta.

V príhovore hostí vystúpil podpredseda Krajskej rady SNS Banská Bystrica Jaroslav Juhaniak. Poďakoval sa prítomným za účasť a informoval ich ohľadom volieb do Európskeho parlamentu. Rovnako poďakoval predsedovi OR SNS Revúca Júliusovi Buchtovi a všetkým členom, ktorí ostali naďalej členmi SNS a nedali sa do iných strán. Do SNS v okrese Revúca vstúpili aj ďalší členovia. V súčasnosti je členská základňa OO SNS Revúca stabilná a bola tiež založená nová MO – Revúcka Lehota.

Július Buchta predstavil prítomným 13 kandidátov za SNS vo voľbách do Európskeho
parlamentu. Spoločne sa zúčastnení členovia dohodli na spôsobe kampane, podpore jednotlivých kandidátov a pozvali ich na stretnutie, ktoré sa koná pri príležitosti dňa Matiek (11. 5. 2014) v Tornali a je organizované predsedníčkou Matice slovenskej Tornaľa a členkou SNS Annou Bencsovou. Účasť na voľbách do EP patrí medzi najdôležitejšie úlohy v najbližšom období a preto predseda OO SNS Revúca poprosil všetkých členov o serióznu spoluprácu pri delegovaní členov do okrskových komisií a najmä o to, aby to boli členovia alebo sympatizanti SNS.

V závere sa Július Buchta poďakoval za úsilie ohľadom nárastu členskej základne v okrese Revúca, za podporu počas jeho kandidatúry vo voľbách do VÚC 2013 a predniesol svoje nové vízie na oživenie činnosti SNS v meste Revúca. Dlhodobým cieľom okresnej organizácie bude dostať meno SNS späť do
povedomia obyvateľov, teda tam, kam právom patrí.

-jb-

??????????

??????????

??????????