EFD – EURÓPA SLOBODY A DEMOKRACIE

Slovenská národná strana je od roku 2009 príchodom Jaroslava Pašku ako poslanca Európskeho parlamentu do skupiny EFD partnerom tejto významnej skupiny: EFD – EURÓPA SLOBODY A DEMOKRACIE

Názov skupiny je po:
dánsky: GRUPPE_ FOR EUROPAISK FRIHED OG DEMOKRATI
holandsky: EUROPA VA_ VRIJHEID E_ DEMOCRATIE
anglicky: EUROPE OF FREEDOM A_D DEMOCRACY
francúzsky: EUROPE LIBERTES DEMOCRATIE
fínsky: VAPAA JA DEMOKRAATTI_E_ EUROOPPA
grécky: EUROPI ELEFTHERIAS KE DEMOKRATIAS
taliansky: EUROPA DELLA LIBERTA’ E DELLA DEMOCRAZIA
slovensky: EUROPA SLOBODY A DEMOKRACIE

Títo členovia Europskeho parlamentu sa dohodli, že spoločne vytvoria politickú skupinu v súlade s článkom 30 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu:

Dansk Folkeparti
Morten MESSERSCHMIDT
Anna ROSBACH

Lega _ord per l’indipendenza della Padania
Francesco SPERONI
Mara BIZZOTTO
Mario BORGHEZIO
Lorenzo FONTANA
Claudio MORGANTI
Fiorello PROVERA
Oreste ROSSI
Matteo SALVINI
Giancarlo SCOTTA’

Mouvement pour la France
Philippe de VILLIERS

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός
Laikos Orthodoxos Synagermos
Niki TZAVELA
Athanasios PLEVRIS

Partija Tvarka ir teisingumas Perussuomalaiset
Timo SOINI
Rolandas PAKSAS
Juozas IMBRASAS

United Kingdom Independence Party
Nigel FARAGE
John Stuart AGNEW
Marta ANDREASEN
Gerard BATTEN
Godfrey BLOOM
John BUFTON
David CAMPBELL BANNERMAN
Derek CLARK
Trevor COLMAN
Lord William EARL of DARTMOUTH
Mike NATTRASS
Paul NUTTALL
Nikki SINCLAIRE

Staatkundig Gereformeerde Partij
Bastiaan BELDER

Slovenská národná strana
Jaroslav PAŠKA

Skupina je otvorená pre poslancov, ktorí podporujú Európu slobody a demokracie a uznávajú Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ľudských právach a parlamentnú demokraciu.

Skupina podporuje tento program:

1. Sloboda a spolupráca medzi občanmi rôznych štátov
Skupina presadzuje zásady demokracie, slobody a spolupráce medzi národnými štátmi, uprednostňuje otvorenú, transparentnú, demokratickú a zodpovednú spoluprácu medzi suverénnymi európskymi štátmi a odmieta byrokratizáciu Európy a vytvorenie jednotného centralizovaného európskeho superštátu.

2. Viac demokracie a rešpektovania vôle občanov
Skupina je presvedčená, že skutočná demokracia je na úrovni národných štátov, ich regiónov a parlamentov, pretože neexistuje žiadny jednotný európsky ľud; skupina sa stavia proti ďalšej európskej integrácii (zmluvám a politikám), ktorá by ešte zhoršila súčasný nedostatok demokracie a centralistickú politickú štruktúru EÚ. Skupina je naklonená myšlienke, aby sa všetky nové zmluvy alebo akékoľvek zmeny a doplnenia existujúcich zmlúv predložili občanom na hlasovanie v slobodných a spravodlivých národných referendách v členských štátoch. Skupina verí, že legitímnosť každej moci vychádza z vôle jej ľudu a jeho práva na slobodnú a demokratickú vládu.

3. Rešpektovanie dejín Európy, tradícií a kultúrnych hodnôt
Ľudia a národy Európy majú právo na ochranu svojich hraníc a na posilnenie svojich historických, tradičných, náboženských a kultúrnych hodnôt. Skupina odmieta xenofóbiu, antisemitizmus a akúkoľvek inú formu diskriminácie.

4. Rešpektovanie národných rozdielov a záujmov: sloboda hlasovania
V rámci dohody o zachovávaní týchto zásad vo svojej činnosti skupina rešpektuje slobodu svojich delegácií a členov hlasovať, ako uznajú za vhodné.

Skupinu tvoria poslanci Európskeho parlamentu, ktorí podpísali vyhlásenie určené predsedovi Parlamentu z júla 2009. Noví členovia EFD sa môžu prijať na základe jednomyseľnej podpory všetkých podskupín. Spoločné politické rozhodnutia sa môžu prijať iba na základe jednomyseľnej zhody podskupín. Politické činnosti v mene celej skupiny musia mať jednomyseľnú podporu podskupín; v inom prípade by malo byť jasne uvedené, ktorí členovia podporujú príslušnú činnosť. Skupina sa bude snažiť prijímať rozhodnutia na základe konsenzu podskupín. V prípade, že konsenzus nebude možné dosiahnuť, každá podskupina alebo člen má úplnú voľnosť konať v súlade so svojím vlastným presvedčením. Iba o administratívnych otázkach sa rozhoduje väčšinou hlasov. Kancelária skupiny môže rozhodnúť, že skupina musí prijať administratívne rozhodnutie väčšinou hlasov.

Rečnícky čas v Európskom parlamente
Rečnícky čas pridelený skupine sa spravodlivo rozdelí, pričom prednostné právo sa udelí podľa povinností členov v parlamentných výboroch a medziparlamentných delegáciách. Sekretariát skupiny prednesie návrh na základe vyjadrených želaní.

Schôdze skupiny
Kancelária skupiny organizuje pracovné skupiny a schôdze skupiny, na ktorých sa členovia navzájom informujú o činnosti Európskeho parlamentu. Schôdza skupiny sa koná týždeň pred zasadnutiami v Štrasburgu a počas nich. Na návrh kancelárie skupiny sa skupina dohodne na schôdzach, ktoré sa konajú mimo bežných pracovných priestorov Parlamentu. Na návrh kancelárie skupiny sa právo využívať zariadenia a prostriedky patriace skupine, ktoré sú skupine k dispozícii, spravodlivo pridelí na základe rozhodnutí prijatých na schôdzach skupiny. Podskupiny majú vlastnú autonómiu a môžu usporadúvať vlastné schôdze podskupiny.

Iniciatívy v mene skupiny
V súlade s rokovacím poriadkom Parlamentu sa musia parlamentné iniciatívy, ktoré sa predkladajú v mene celej skupiny, jednomyseľne schváliť na schôdzi kancelárie skupiny. Skupina sa môže vyjadriť jednotne o otázkach, pri ktorých existuje spoločné stanovisko. V prípade absencie mandátu skupiny však môžu jednotliví členovia vždy konať a podpisovať dokumenty vo svojom mene.

Pridelenie miest v parlamentných výboroch a medziparlamentných delegáciách
Plnoprávni členovia parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií a ich náhradníci sú vymenovaní na základe rozhodnutia skupiny, pričom sa zohľadnia želania všetkých členov a zabezpečí sa spravodlivé rozdelenie podľa politického významu rôznych výborov.

Orgány skupiny
Na čele skupiny stojí kancelária skupiny a predsedníctvo. Predsedníctvo sa skladá z dvoch spolupredsedov a dvoch prvých podpredsedov. Spolupredsedovia sú zodpovední za úlohy, ktoré rokovací poriadok Parlamentu prideľuje predsedom politických skupín, a zastupujú skupinu v Parlamente. Spolupredsedovia a dvaja prví podpredsedovia sa na činnosti zúčastňujú podľa dohodnutého rozdelenia povinností. Skupina volí predsedníctvo na dva a polročné obdobie a každá podskupina, ktorá ešte nemá v predsedníctve zastúpenie, si volí vlastného podpredsedu ako zástupcu podskupiny v kancelárii skupiny. Skupina volí povoľujúceho úradníka a pokladníka. Títo členovia tvoria kanceláriu skupiny.

Členovia predsedníctva môžu striedavo predsedať schôdzam skupiny podľa dohodnutého rozdelenia povinností.
Schôdze kancelárie skupiny sú otvorené pre ostatných členov skupiny. V prípade, že nejaká podskupina nemôže byť zastúpená na schôdzi kancelárie skupiny svojím podpredsedom alebo jedným zo svojich členov, kancelária skupiny môže umožniť členovi personálu tejto podskupiny zúčastniť sa na schôdzi bez práva hlasovať. Kancelária skupiny zodpovedá za plynulé fungovanie skupiny. Predkladá na schválenie skupine voľbu generálneho tajomníka a personálu, ako aj rozdelenie ich úloh..

Zmena a doplnenie stanov
Zmeny a doplnenia stanov navrhnuté kanceláriou skupiny musia schváliť všetky podskupiny.

Financie, prostriedky a zariadenia
Kancelária skupiny rozhoduje o rozpočte na spoločné aktivity prostredníctvom dohody medzi podskupinami. Všetky ostatné prostriedky a zariadenia, ktoré má skupina k dispozícii, môžu jednotliví členovia a podskupiny voľne využívať, pokiaľ ich nepožaduje niekto iný. V prípade príliš veľkého záujmu o rozdelení rozhodne kancelária skupiny.

Disciplinárny poriadok
V prípade možného porušenia stanov skupiny niektorým členom môže kancelária skupiny tohto člena suspendovať do nasledujúcej schôdze skupiny, na ktorej sa táto záležitosť prerokuje a prijme sa rozhodnutie na základe najmenej dvojtretinovej väčšiny členov skupiny.

Viac na:
www.efdgroup.eu

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

13. 12. 1915 – Po návrate zo srbského frontu sa Milan Rastislav Štefánik stretol v Paríži s Edvardom Benešom, čo sa považuje za začiatok jeho významnej úlohy politika, vojaka a diplomata v službe a na čele organizovaného národnooslobodzovacieho boja Slovákov a Čechov v zahraničí.

13. 12. 1942 – V Ružomberku otvorili nové gymnázium, ktoré nieslo meno Andreja Hlinku.

KALENDÁR PODUJATÍ
december 2017
P U S Š P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031