Tomáš Urík: Pred 1153 rokmi prišli na naše územie solúnski bratia

05.07.2016

Solúnski bratia, patróni Európy alebo inak nazývaní aj vierozvestci – sv. Cyril a Metod – sú osobnosti, ktoré v našich dejinách zohrali významnú úlohu. Každoročne si 5. júla pripomíname ich príchod na územie Veľkej Moravy. Byzantská misia vedená Konštantínom, ktorý po vstupe do kláštora prijal meno Cyril, a Metodom šírila kresťanstvo i kultúru a vzdelanostnú osvetu na našich územiach.

Veľká Morava mala strategickú polohu – a práve preto tam prebiehali spory o cirkevnú orientáciu krajiny najmä zo strany franského duchovenstva, rímskeho pápeža a carihradského patriarchu. Súperenie o cirkevné právomoci malo samozrejme aj skrytý motív v podobe presadenia politického vplyvu.

Veľkomoravské knieža Rastislav sa počas svojej vlády usiloval vymaniť sa spod vplyvu Frankov. Obrátil sa na byzantského cisára Michala III. a pápeža Mikuláša I. v Ríme so žiadosťou o vyslanie kresťanskej misie do kniežatstva. Pápež žiadosti nevyhovel, keďže mu záležalo na spojenectve s východofranským kráľom. Naopak, cisár Michal III. vyslal v roku 863 na Veľkú Moravu misiu, ktorá mala šíriť slovo božie v slovanskom jazyku. Takže k poďakovaniu pre solúnskych bratov patrí aj vďaka Rastislavovi, ktorý z politických dôvodov túto misiu inicioval.

Kresťanstvo na území Veľkej Moravy šírili už aj pred Cyrilom a Metodom mnohí misionári. Nedarilo sa im však, pretože používali jazyky – najmä latinčinu – ktorým ľud nerozumel. Cyril a Metod priniesli nový spôsob ohlasovania viery – v jazyku jednoduchého obyvateľstva, v slovanskom jazyku. A keďže Slovania nepoznali, respektíve nemali písmo, zostavil Cyril z malých písmen gréckej abecedy tzv. hlaholiku – prvé slovanské písmo. Takto položili solúnski bratia základy duchovnej i materiálnej kultúry Veľkej Moravy a Slovanov. Do staroslovienčiny postupne preložili viacero liturgických textov a bohoslužobných kníh. Založili aj školu na výchovu budúcich domácich kňazov, tzv. veľkomoravské učilište.

Starosloviensky jazyk sa priradil k najvýznamnejším kultúrnym jazykom Európy. Prínos a význam pôsobenia Konštantína a Metoda je preto obrovský a pre ďalší vývoj aj na našom území podstatný a nespochybniteľný.

(Autor je člen OO SNS Žilina a MO SNS Rajec.)